top of page

הודעה על קיום אסיפת בחירות
להנהלת ההתאחדות ולוועדות המקצועיות.

פרסום רשימת המועמדים הכשרים בבחירות להנהלת ההתאחדות- עדכון מיום ב' 04/03/24

יום ה' 1 פברואר 2024
לכ'
חברי ההתאחדות לספורט המוטורי בישראל ע.ר. 580446011
הודעה על קיום אסיפת בחירות להנהלת ההתאחדות ולוועדות המקצועיות.
הריינו להודיע על קיומן של בחירות להנהלת ההתאחדות לספורט מוטורי(להלן: "ההתאחדות"); לוועדות המקצועיות הענפיות לענפי האנדורו, הסופרמוטו והסופרבייק. הבחירות יערכו ביום ג' 2 אפריל 2024 בשעה 17:00 במשרדי ההתאחדות במכון וינגייט.
ההרכבים שייבחרו יכהנו עד 31.12.2027

רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה כל מי שהיה חבר עמותה ושילם דמי חבר בשנת 2023 ואשר היה מעל גיל 17 בשנת 2023 . חברי עמותה מתחת לגיל 17 שנרשמו להתאחדות באמצעות אפוטרופוס חוקי ואשר שילמו את דמי החבר להתאחדות לשנת 2023 יגישו להתאחדות עד ליום 18.2.24 את - שם האפוטרופוס החוקי שלהם שרשאי להצביע בבחירות עבורם, בצירוף צילום תעודת זהות+ספח.

מועמדות לתפקידים השונים יש להגיש עד 45 יום לפני הבחירות ולא יאוחר מתאריך 18.2.24.
וועדת הבחירות תפרסם את רשימת המועמדים הכשרים וכן את בעלי זכות הבחירה עד 30 יום טרם מועד קיום אסיפת הבחירות, דהיינו עד ליום 3.4.2024

בעל זכות ההצבעה יזדהה בקלפי באמצעות אחת מן התעודות הבאות ובאמצעותן בלבד: תעודת זהות ישראלית או רישיון נהיגה ישראלי תקף או דרכון ישראלי בתוקף.
ההצבעה תיעשה במעטפות הצבעה אשר ימסרו ע"י ועדת הבחירות של העמותה.
הבחירות יהיו אישיות וחשאיות. חברים המשתייכים ל"קבוצת ספורט" כהגדרתה בתקנון ואשר אושרה כעומדת בקריטריונים לעניין זה יורשו להצביע בעצמם או באמצעות נציג קבוצת - הספורט, באמצעות ייפוי כוח חתום.
קבוצת ספורט ע"פ התקנון היא "תאגיד רשום )עמותה או חברה לתועלת הציבור( הפועל באחד או בכמה מענפי הרכיבה הספורטיבית, אשר בשנת 2023 היו רשומים במסגרתו לפחות 10 ספורטאים רשומים והיה לו מאמן ו/או מדריך מוסמך בעל תעודה בתוקף מהרשות לנהיגה ספורטיבית.

מסמך הסבר על הבחירות, מועדים ותאריכים מצ"ב להודעה זו.
קול קורא למועמדים להתמודד בבחירות להנהלת ההתאחדות מצ"ב להודעה זו.
 קול קורא למועמדים להתמודד בבחירות לוועדות המקצועיות מצ"ב להודעה זו.
      קול קורא בחירות לוועדה המקצועית בענף האנדורו.
      קול קורא בחירות לוועדה המקצועית בענף הסופרמוטו.
      קול קורא בחירות לוועדה המקצועית בענף  הסופרבייק.
שמות הקבוצות אשר הספורטאים הרשומים בהם רשאים להצביע באמצעות ייפוי כוח מצ"ב להודעה זו.
נוסח כתב הסמכה / ייפוי כוח.
בכבוד רב ובברכה
ורד דשא , עו"ד
יו"ר וועדת הבחירות

bottom of page