top of page

טפסים, נהלים ומידע למפיקים

מחירון שירותים 2023

למפיקים:

הצהרת בעל תפקיד

טופס דיווח לביטוח

טופס הודעה על אירוע נזק

נוהל לקבלת עמדת ההתאחדות

נוהל דיווח לביטוח

תקציר כיסוי ביטוח

כללים משלימים בפורמט פתוח

כתב ויתור והסכמה

אישור הורים להתחרות

טופס בחינה טכנית

מחירון בעלי תפקידים 2023

מחירון מפיקים

טפסים של הרשות לנהיגה ספורטיבית:

ייפוי כוח לחידוש רשיון כלי תחרותי

טופס העברת בעלות

טפסים חידוש רשיון נהיגה ספורטיבי

טופס למילוי הצהרה על אובדן רישיון נהיגה ספורטיבית

טופס אישור מסלול ביום האירוע:

כללי - אישור מסלול ביום מרוץ

מסלול ערד - לימי אימון

מסלול מוטור סיטי - לימי אימון

מסלול פצאל - לימי אימון

מסלול בית ברל - לימי אימון

לבעלי תפקידים:

דו"ח שופט

דו"ח מנהל מרוץ

דו"ח בוחן טכני

הסכם צלמים

נהלים:

נוהל ועדת משמעת

נוהל ועדות מקצועיות

הגשת מועמדות לוועדה מקצועית

נוהל תמיכות בספורטאים שמתחרים בחו"ל

לינק להגשת דיווח תחרויות בינלאומיות 2024

הגשת בקשה לפני יציאה לפעילות / הגשת בקשה אחרי יציאה לפעילות

נוהל מתקני ספורט מוטורי ורכישת ציוד לנהיגה ספורטיבית

bottom of page